ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ธ.ค. 64 ถึง 14 ม.ค. 65 10-11 มกราคม 256 5 สอบกลางภาค On-Site
ห้องเรียน การแต่งกายชุดนักเรียน วิชาการ
29 ธ.ค. 64 ถึง 14 ม.ค. 65 10-11 มกราคม 2565 สอบกลางภาค On-Site ตามตารางสอบ
ณ ห้องเรียน และ การแต่งกายชุดนักเรียน
27 ม.ค. 64 ถึง 12 ก.พ. 64 4-5ก.พ.64 สอบกลางภาค 2/2563
16 ส.ค. 63 ถึง 07 ก.ย. 63 สอบกลางภาค 1/2563
16 ส.ค. 63 ถึง 07 ก.ย. 63 3-4 สอบกลางภาค 1/2563
14 พ.ค. 63 ถึง 01 ก.ค. 63 1 ก.ค.2563 เปิดเรียน 1/2563