ภาพกิจกรรม
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรฯและ ปัจฉิมนิเทศ2563
26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสามหมอวิทยา จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศและ พิธีมอบใบประกาศผู้จบหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแสดงความชื่นชม ยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมความรักสามัคคี ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักภูมิใจในสถาบันของตนเอง
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 41 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 37 คน รวมทั้งสิ้น 78 คน
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,16:02   อ่าน 487 ครั้ง