กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุภัสรา ชัยสุริยะวิรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายมารุต ชัยสุริยะวิรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2