ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนสามหมอวิทยา
โรงเรียนได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2527  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนคอนสวรรค์
มีชื่อว่า   “โรงเรียนคอนสวรรค์ 2”  นายนพดล  จิตตวัฒนานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์  ได้มอบหมายให้   นายสมนึก สิงห์อาจ   นายสว่าง  นราพงษ์   นายพิทักษ์  พลมณี  มาจัดการเรียนการสอนชั่วคราว โดยช่วงแรกใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองหว้าเป็นอาคารเรียนชั่วคราว   ต่อมาได้ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนสามหมอวิทยา ในปัจจุบัน   โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว  โดยโรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ 210 ไร่  มีเขตพื้นที่บริการระหว่างสองตำบล คือตำบลศรีสำราญ และตำบลช่องสามหมอ