พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
  1. ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและภารกิจแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างทั่วถึง
  2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา สู่มาตรฐานสากล
  3. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  4. ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง
  5. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์