กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประพัฒน์ ชาบำเหน็จ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1