กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจินตนา แก้วช่วย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายดนุพล ดวงวิญญาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวทิพวรรณ นาคคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1