สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์   ตัวอักษร  “ส.ว.”  ล้อมรอบด้วยวงกลม 3 วง
                    ยอดบนเป็นคบเพลิง ที่เปล่งรัศมีด้านละ 9 แฉก 
 
 สีประจำโรงเรียน    “แสด-ขาว” 
แสด  หมายถึง  เกียรติยศกล้าหาญ
ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  จริงใจ