คณะผู้บริหาร

นายทรงกลด หิรัญเกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางดาหวัน อุดมทรัพย์
ผู้ชวยผู้อำนวยการ

นายมารุต ชัยสุริยะวิรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

Sasithorn prommanee
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0857807373
อีเมล์ : sasimak3@gmail.com

นางยุวเรศ ราชานนท์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
อีเมล์ : yuwaret666@gmail.com