กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปภัสรา ประยูรหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางดาหวัน อุดมทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางถวิกรณ์ แก้วสุพรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวยาใจ คำมุงคุณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายดนุพล ดวงวิญญาน
ครู คศ.3

นางทับทิม ญาณะนันท์
ครู คศ.3