กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกนกลดา ทองจำรูญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางศศิธร พรหมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพนมกร สวาทพงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2