วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียนสามหมอวิทยา 2563-2566
“ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา
 สร้างคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยี
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ โรงเรียนสามหมอวิทยา

วิสัยทัศน์ ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา  สร้างคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
ก้าวทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
คำขวัญ “รู้หน้าที่  สามัคคี  มีคุณธรรม”
ปรัชญา ปัญญาย  ปริสุชฌติ  “มนุษย์ย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา”
คติพจน์ “ความรู้ดี  มีวินัย”
อัตลักษณ์ “ยึดมั่นคุณธรรม”
เอกลักษณ์ “น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณธรรม
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ
    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วม
ค่านิยม ทำงานเป็นทีม  ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์         เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตและความเป็นผู้นำ
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
  3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  4. โรงเรียนมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
   5. โรงเรียนประสานชุมชน สร้างจิตสำนึกการดำเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สร้างความสำนึกความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาความรู้และทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21
4. ระดมภาคีเครือข่ายทรัพยากรและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. สร้างบรรยากาศ สังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเน้น ด้านผู้เรียน
   1.ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
   2.มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
   4.นักเรียนที่จบการศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
   5. มีจิตอาสา
   6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   7. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
   8. รักและภาคภูมิใจในสถาบัน
 
จุดอ่อน ด้านผู้เรียน
   1.มีบางสาระที่ผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเป้าหมาย  ควรได้รับการพัฒนาในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
   2. นักเรียนมีพื้นฐาน ทักษะวิชาการค่อนข้างน้อย
   3. ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวค่อนข้างยากจน
   4. ใช้สื่อเทคโนโลยีไม่เหมาะสม
 
จุดเน้น ด้านครูผู้สอน
   1.ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ  มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
   2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
   3. บุคลากรอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
จุดอ่อน ด้านครูผู้สอน
   1. ขาดการจัดกระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
   2. ครูมีภาระงานพิเศษมากเกินไป
   3. ครูไม่ครบทุกสาระ
   4. ครูขาดความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
จุดเน้น ด้านผู้บริหาร
   มีภาวะผู้นำ  มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมความสัมพันธ์  ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีระบบนิเทศภายใน
จุดอ่อน ด้านผู้บริหาร
      ควรมีการจัดการพัฒนาให้ครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา  และการพัฒนาหลักสูตร  โดยเฉพาะการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะกับผู้เรียน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่
           มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน
                            1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
                            1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์
           มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
           มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้
3. นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4. นักเรียนดูแลตนเองมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
5. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทยและภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน