คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง นราพงษ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0898613055
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา งามปัญญา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางยุวเรศ ราชานนท์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0612356961
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวพัน ใจเกษม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ปากวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0960909062
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวลผ่อง ยิ่งพันธ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : เจ้าอธิการพิบูลย์ ปภากโร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0653297647
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวนีย์ พิพัฒนชัยภูมิ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงกลด หิรัญเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0862575074
ชื่อ-นามสกุล : ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา 2564-2568
ตำแหน่ง :