ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูล moodle Word Document ขนาดไฟล์ 20.71 KB 0
การ์ด Word Document ขนาดไฟล์ 41.79 KB 1
ทดสอบ meet 4
รายงานการสอนชดเชย 1/2564 (18วัน) Word Document ขนาดไฟล์ 96.72 KB 51621
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียน1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 64.09 KB 47373
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้2564 Word Document ขนาดไฟล์ 41.51 KB 47373
เพลงมาร์ชสามหมอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.57 KB 48392
คำสั่งมอบหมายครูและบุคลากรปฎิบัติหน้าที่1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.88 KB 48087
คู่มือผู้ปกครองนักเรียน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 48726
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 48149
แผ่นพับ โครงงานสามหมอ Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 48399
ข้อสอบ ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 48385
ตัวอย่าง การออกแบบผลิตภัณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 817.12 KB 48398
หนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 49318
โครงงานอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 4.23 MB 48919